Οδηγός χρήσης τυποποιημένης συσκευασίας αντιδραστηρίων απομόνωσης γονιδιωματικού DNA από αίμα με φυγοκέντρηση.

Οδηγός χρήσης τυποποιημένης συσκευασίας αντιδραστηρίων απομόνωσης γονιδιωματικού DNA από αίμα με φυγοκέντρηση.
File Name: BloodDNAisolationEllinika.pdf
File Size:293.08 KB
File Type:application/pdf
Hits:1930 Hits
Created Date: 10-16-2019
Last Updated Date: 10-16-2019